تهیه لوایح و حضور در هیئت های کار ( مرتبط با تامین اجتماعی)